13.07.2017
11:20
Локални Акциони план за младе 2016-2022

На основу анализе тренутног стања, актуелних политика, актера и ресурса, постављени су стратешки циљеви за сваку од ових области, који дају смернице како Градским органима и службама, тако и осталим актерима омладинске политике на локалном нивоу, на који начин и у којим питањима младима треба подршка и кроз које активности се може доћи до унапређења њиховог положаја.

Стратешки циљеви дају корисне смернице и свим осталим актерима локалне заједнице који се одлуче да своје програме, активности и деловање намене, отворе или прилагоде младима.

Из стратешких циљева издвојени су приоритетни циљеви – правци деловања који су, по мишљењу Комисије за израду ЛАП-а, као и сугестија добијених путем јавне расправе, најадекватнији за задовољавање потреба младих у свакој области.

За сваки приоритетни циљ формулисане су мере - активности које треба реализовати да би се циљеви остварили, као и индикатори за сваку од њих, који ће обезбедити праћење и мерљивост остварених промена. Приликом одабира приоритета, водило се рачуна да носиоци активности којима ће се циљеви остваривати могу бити омладинске организације, чиме се омогућава директно учешће младих у имплементацији Локалног акционог плана.